Internat

 

Internat wraz ze świetlicą stanowią bardzo ważną część Ośrodka. Przejmuje na pewien czas role domu rodzinnego, wspiera rodzinę i szkołę w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Zaspokaja potrzeby  bytowe, psychiczne i społeczne, dba  o bezpieczeństwo i zdrowie, zapewnia odpowiednie wyżywienie, racjonalny wypoczynek, właściwą organizację czasu. Uczy samodzielności i współżycia w grupie.

Opiekę wychowawczą nad grupami sprawują wykwalifikowani pedagodzy. Od pierwszych dni pobytu dziecka w internacie wychowawcy przejmują troskliwą opiekę nad każdym wychowankiem wprowadzając go życzliwie w tok codziennego życia internatowej społeczności. Poczucie akceptacji, zrozumienia, troski i ciepła towarzyszy każdemu dziecku przez cały czas pobytu w placówce. Bardzo dobre warunki lokalowe, wyposażenie świetlic, pokoi i pracowni, a także bliskość przyrody, tworzą wspaniałą przestrzeń dla harmonijnego rozwoju dzieci.

Życie w internacie zorganizowane jest w grupach wychowawczych.

 

Jednym z najważniejszych  zadań internatu jest organizowanie zajęć kształtujących przyzwyczajenia i nawyki przydatne i potrzebne w życiu codziennym.

 

Pobyt dziecka w internacie jest bezpłatny. Internat pracuje w ciągu roku szkolnego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wychowanków do internatu przyjmuje dyrektor na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych. Wychowankami internatu są dzieci i młodzież szkolna w wieku od 6 do 24 lat. Dziecko może przebywać w internacie zarówno 2 lub 3 noce w tygodniu, jak też od poniedziałku do piątku oraz w weekendy.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego internatu.